Tập 1 – STTTTT – Chương 17 – Thượng Đế và Cấp Bậc Tinh Thần Vũ Trụ

, , 1 Comment

“Chỉ khi nào con người hiểu được chính bản thân mình, anh ta mới có thể đạt tới hiểu biết rằng toàn thể những điều đó là cái mà chúng ta gọi là Thượng Đế.”

Lời của Djwhakhul, Dẫn kênh qua Alice A.Bailey

 

Trong tư tưởng của huyền môn học siêu hình, chúng ta biết rằng có 7 chiều kích lớn của thực tại. Bảy chiều kích mà chúng ta đang hoạt động thông qua sự đầu thai của linh hồn mở rộng trên trái đất là:

  1. Cõi hồng trần, vật lý – The physical plane.
  2. Cõi tình cảm, Cõi Trung giới, Cõi Cảm dục – The astral plane.
  3. Cõi trí – The mental plane.
  4. Cõi Trực giác (Intuitional Plane) hay Cõi Bồ-đề – Buddhic Plane.
  5. Cõi Tinh thần (Spiritual Plane) hay Cõi Atma, cõi Niết Bàn (Nirvana) – The Atmic plane.
  6. Cõi Chân thần – Monadic Plane.
  7. Cõi Thiêng liêng (Divine) – The Logoic plane.

Cấp Bậc Tinh Thần Hành Tinh

Mỗi cuộc điểm đạo mà chúng ta trải qua trong 7 cuộc điểm đạo chính sẽ đưa chúng ta từng bước một tới cảnh giới cao hơn về mức độ hòa hợp và sự ổn định của mức độ hòa hợp đó. Cuộc điểm đạo đầu tiên liên quan tới việc làm chủ thể vật lý. Thứ hai là làm chủ thể cảm giục. Thứ ba là làm chủ thể trí. Thứ tư là tới cõi giới Bồ Đề. Thứ năm là tới cõi giới Atma-Niết Bàn. Thứ sáu là tới cõi giới Chân Thần và Thăng Thiên. Thứ 7 là tới hợp nhất với Hành Tinh Thượng Đế trên cõi Thiêng Liêng – Logoic Plane.

Những bậc thầy mà chúng ta rất quen thuộc, như Jesus, Djwhal Khul, Saint Germain, Kuthumi, El Morya, Hilarion, Serapis Bey, Paul the Venetian, Đức Phật và Đức Di Lặc, đều là những Bậc Thầy đáng kính và đáng ngưỡng mộ nhất của chúng ta ở những cõi giới này.

Tuy nhiên điều quan trọng là phải hiểu rằng những Chân sư vĩ đại này chỉ là những Chân sư của cái được gọi là cõi giới hay chiều kích vật lý của vũ trụ. Các chiều kích được đề cập ở trên của thực tại chỉ là bảy cõi giới con/phụ (sub-plane) của cõi giới vật lý vũ trụ.

Có “7 cõi giới vũ trụ” mà trong đó các chiều kích của thực tại được nêu ở trên chỉ là một phần nhỏ.

Bảy cõi giới của vũ trụ đó là:

 

7 chiều kích/cõi giới của vũ trụ

1.      The cosmic physical plane 1.      Cõi vũ trụ vật lý
2.      The cosmic astral plane 2.      Cõi cảm giục vũ trụ
3.      The cosmic mental plane 3.      Cõi trí vũ trụ
4.      The cosmic buddhic plane 4.      Cõi bồ đề vũ trụ
5.      The cosmic atmic plane 5.      Cõi niết bàn/atma vũ trụ
6.      The cosmic monadic plane 6.      Cõi chân thần vũ trụ
7.      The cosmic logoic plane 7.      Cõi Thiêng liêng vũ trụ

 

Trên thực tế có 9 cấp điểm đạo trong 7 cõi giới con của cõi vật lý vũ trụ. Giải thoát khỏi bánh xe luân hồi là cuộc điểm đạo thứ 4. Thăng thiên là cuộc điểm đạo thứ 6. Cuộc điểm đạo thứ 7 là cuộc điểm đạo cao nhất có thể thực hiện được trên cõi giới của Trái Đất. Trong trạng thái thăng thiên chúng ta có thể có thêm 2 lần điểm đạo nữa mà sẽ mang chúng ta tới 9 cuộc điểm đạo. Sau khi vượt qua cuộc điểm đạo thứ 9 chúng ta rời khỏi 7 cõi giới con của vũ trụ vật lý . Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu sự tiến hóa tâm linh của chúng ta trên 6 cảnh giới vũ trụ còn lại.

Vywamus, khía cạnh cao hơn của hành tinh thượng đế của chúng ta, Sanat Kumara, đã so sánh việc vượt qua chín cuộc điểm đạo đầu tiên với một “thước đo mười inch”. Nếu 10 inch trên thước đo là sự mở rộng hoàn toàn của 7 chiều kích vũ trụ của thực tại dẫn tới tất cả các con đường quay trở lại tới Thượng Đế hay Godhead, thì 9/10 sự tiến hóa của chúng ta như là linh hồn mở rộng nằm bên ngoài các chiều kích mà chúng ta đang làm việc. Nói cách khác, chính những Master vĩ đại mà chúng ta có sự tôn trọng và ngưỡng mộ lớn như vậy chỉ là một inch trên thước kẻ mười inch này. Họ là những Chân sư hành tinh nhưng không phải là Chân sư vũ trụ. Họ chỉ mới bắt đầu tiến hóa vũ trụ của họ. Điều này sẽ cho bạn một ý tưởng về sự rộng lớn và vô hạn đáng kinh ngạc của Thượng Đế và sự sáng tạo của Ngài.

Tóm Lược Về Vũ Trụ Học (Cosmology) Từ Dưới Lên Trên

Bây giờ tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn một sự tóm lược rất ngắn gọn và đơn giản về vũ trụ học về sự tiến hóa của loài người từ giai đoạn đầu cho đến khi trở về với Thượng Đế, người đã tạo ra mọi thứ, và nơi mọi thứ sinh ra. 

 

Ở mức thấp nhất của sự tiến hóa của con người trên cõi vũ trụ vật lý là linh hồn mở rộng, người mà hoàn toàn bị đồng nhất với vật chất, đến mức hoàn toàn bị ngắt kết nối trong ý thức với linh hồn của mình. Trạng thái ý thức này có thể tiếp tục trong nhiều, nhiều kiếp, cho đến khi sự mở rộng tâm hồn bắt đầu thức tỉnh và bước lên con đường của sự thử thách và trở thành điều mà có thể được gọi là người tầm đạo. Quá trình này tiếp tục và linh hồn mở rộng bắt đầu làm chủ cơ thể và phương tiện vật lý của họ để phục vụ cho mục đích của linh hồn và vượt qua sự cuộc điểm đạo đầu tiên. Linh hồn mở rộng sau đó có thể được gọi là một đệ tử.

Linh hồn mở rộng bắt đầu đạt được sự làm chủ với các cảm giác, cảm xúc và mong muốn để phụng sự linh hồn và vượt qua cuộc điểm đạo thứ hai. Linh hồn bắt đầu đạt được sự làm chủ cơ thể trí của họ và do đó bộ ba phàm ngã phụng sự cho linh hồn và vượt qua được cuộc điểm đạo thứ 3. Họ đã đạt được sự hợp nhất với linh hồn của họ và đã trở thành một điểm đạo đồ.

Linh hồn mở rộng tiếp tục phát triển và vượt qua cuộc điểm đạo thứ tư, hoàn thành việc xây dựng cơ thể nhân quả hay cơ thể linh hồn của họ và đạt được sự giải thoát khỏi bánh xe luân hồi. Cơ thể nhân quả (hay cơ thể linh hồn) bùng cháy và linh hồn, người đã trở thành giáo viên và người hướng dẫn của linh hồn mở rộng trong suốt tất cả các hóa thân của linh hồn mở rộng hợp nhất trở lại vào chân thần. Chân Thần, Tinh Thần –  Spirit, Cái Ta là – I AM, Cha Trên Trời – Father in Heaven, giờ đây trở thành người hướng dẫn và giáo viên. Phần linh hồn mở rộng giờ đây được coi là Bậc Thầy của Trí Tuệ và Chú Tể của Lòng Từ Bi. Phần linh hồn mở rộng giờ đây đươc gọi là một Arhat (La hán, tức là người đã được điểm đạo lần thứ 4).

La Hán tiếp tục phát triển và vượt qua cuộc điểm đạo thứ năm liên quan đến việc hợp nhất với chân thần. Cuộc điểm đạo thứ ba là hợp nhất với linh hồn, và cuộc điểm đạo thứ năm là hợp nhất với chân thần, tinh thần, I AM, Cha trên trời. Người này bây giờ được gọi là một Thánh Nhân, Cao Đồ (Adept),  một bậc thầy đầy bản lĩnh.

Vị Cao Đồ tiếp tục tiến hóa và vượt qua cuộc điêm đạo thứ 6 và dẫn tới sự phục sinh hay thăng thiên. Cơ thể và các phương tiện của họ hoàn toàn biến thành ánh sáng khi chân thần hạ xuống hoàn toàn vào hệ thống 4 cơ thể. Chân Sư Thăng Thiên giờ đây có quyền lựa chọn liệu có ở lại cõi giới vật lý hay tiếp tục sự phụng sự của mình hay quay trở lại thế giới tinh thần. Cũng chính tại cuộc điểm đạo này Chân Sư Thăng Thiên phải lựa chọn 1 trong 7 con đường tiến hóa cao hơn để tiếp tục sự tiến hóa vũ trụ của họ.

Chân Sư Thăng Thiên tiếp tục tiến hóa và vượt qua cuộc điểm đạo thứ 7 mà dẫn tới việc hợp nhất với ý chí của Hành Tinh Thượng Đế, và cõi giới Thiêng Liêng – Logoic. Đây là mức điểm đạo cao nhất có thể đạt được ở cõi giới của Trái Đất.

Bên trên các Chân Sư Thăng Thiên giờ đây là ba vị trí hay chức vụ trong chính phủ tâm linh, sẽ làm việc với 7 tia sáng vĩ đại phát ra từ Đấng Sáng Tạo. Vị trí đứng đầu của tia đầu tiên trong Thánh Đoàn – Cấp Bậc Tinh Thần Hành Tinh của chúng ta được gọi là Manu. Manu không phải là một người, mà là một chức danh như thượng nghị sĩ hoặc tổng thống. Người hiện tại đứng đầu vị trí đó là một Chân Sư vĩ đại tên là Allah Gobi. Bên dưới Ngài là Cung Chủ hay Chúa Tể của tia đầu tiên hiện nay đang là đức El Morya.

Đứng đầu tia thứ hai là một vị trí trong Cấp Bậc Tinh Thần Hành Tinh được gọi là văn phòng của đức Christ. Người nắm giữ vị trí này trong chính phủ là đức Di Lặc. Cung chủ hay Chúa Tể của tia này đang làm việc dưới đức Di Lặc là Chân Sư Kuthumi.

Đứng đầu tia thứ ba và phòng ban thứ ba là một vị trí được gọi là Mahachohan – Văn Minh Đại Đế. Hiện tại tôi không biết tên của người đứng đầu văn phòng nà. Tuy nhiên, Chân sư sẽ sớm đảm nhiệm vị trí này là Saint Germain. Chohan hoặc Chúa Tể của tia thứ ba này hoạt động dưới Mahachohan là Chân sư Serapis Bey.

Sau đó xuất phát từ phòng ban thứ ba là bốn tia năng lượng và các vị trí khác trong chính phủ tâm linh. Đứng đầu tia thứ tư là Chân sư Paul the Venetian. Đứng đầu tia thứ năm và văn phòng tia thứ 5 là Chân sư Hilarion. Tia thứ sáu là Master Jesus và đứng đầu tia thứ bảy là Chân sư St. Germain. Người đứng đầu của các tia thường được gọi là Chúa Tể của Tia – Lords of the Rays hay Cung Chủ của tia – Chohans of the rays. Trong chương tiếp theo tôi sẽ đi sâu hơn về hoạt động bên trong của Cấp Bậc Tinh Thần Hành Tinh, nhưng với mục đích ở đây tôi chỉ muốn đưa ra một cái nhìn tổng quan.

Bên trên ba văn phòng của Shamballa là vị trí của Hành Tinh Thượng Đế, được nắm giữ bởi Sanat Kumara. Anh ấy là chúa tể của Thế Gian và là đấng tối cao nhất trong toàn bộ hệ thống hành tinh của chúng ta. Chính Anh ấy là người chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh của sự tiến hóa trong tất cả các vương quốc trên hành tinh này.

Bên dưới Anh ấy là ba vị mà thường được gọi là ba Kumara hay Phật hoạt động, là những người giúp Sanat Kumara trong công việc của Anh ấy. Ngoài ra còn có 3 vị huyền bí hay 3 vị Kumara ẩn danh hay 3 vị Phật. Bảy sinh mệnh này là bảy sinh mệnh có tự ý thức cao nhất trong hệ thống hành tinh của chúng ta. Trong chương tiếp theo tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về bản chất công việc của họ.

Ngay bên dưới họ là bốn sinh mệnh được gọi theo tư tưởng bí truyền là Chúa Tể Nghiệp Quả hay Nghiệp Quả Tinh Quân (trong kito giáo gọi họ là các thiên thần ghi ghép- recording angels). Họ chịu trách nhiệm phân phát nghiệp lực cho nhân loại. Tôi đang tiếp tục tiến lên ngay bây giờ … và tôi phải nhấn mạnh một lần nữa rằng vũ trụ học này rất đơn giản, chúng ta sẽ đi tới mức cao hơn.

Điều này sẽ mang chúng ta tới bộ Tinh Thần của Hành Tinh. Bộ Ba Tinh Thần của Hành Tinh đề cập tới bộ ba là Hành Tinh Thượng Đế, Đức Christ, và Thánh Đoàn trong khía cạnh cao hơn của họ. Giống như phàm ngã giúp ích cho linh hồn, và linh hồn lại giúp ích cho Chân Thần, Chân Thần lại hoạt động bên trong hệ thống hành tinh của chúng ta và giúp ích cho bộ 3 Tinh Thần của Hành Tinh.

Tiếp tục tiến lên, chúng ta đến với 7 Hành Tinh Thượng Đế – 7 Planetary Logoi. Logoi là số nhiều của Logos. Bảy sinh mệnh này chịu trách nhiệm về sự tiến hóa của Trái Đất và Sanat Kumara là đấng duy nhất đang có hóa thân vật lý. Bảy Hành Tinh Thượng Đế phụng sự như 7 sinh mệnh bên trong một Sinh mệnh lớn hơn là Thái Dương Thượng Đế – Solar Logos.

Minh họa Vywamus

Tiếp tục tiến lên trong tổng quan về vũ trụ của chúng ta bây giờ đưa chúng ta đến Vywamus. Vywamus là cấp độ cao hơn hoặc chân thần của Sanat Kumara. Chính Vywamus đã bắt đầu tổ chức Tibetan Foundation với Djwhal Khul. Đây là một Sinh Mệnh vinh quang của trí tuệ vũ trụ. Chúng ta rất may mắn khi sự hướng dẫn của Ngài đang sẵn sàng để phụng sự trên trái đất.

Mở rộng trong cuộc leo lên vũ trụ của chúng ta đưa chúng ta đến Thái Dương Thượng Đế có tên gọi là Helios. Helios là sinh mệnh mà có hiện thân là toàn bộ hệ mặt trời, giống như Sanat Kumara là Sinh Mệnh có hiện thân là toàn thể hành tinh Trái Đất. Sanat Kumara và hành tinh Trái Đất giống như một luân xa trong cơ thể của Helios. Helios được neo đậu trong mặt trời. Bạn có thể thấy khi chúng ta tiến hóa, thay vì chỉ hiện thân như là một cơ thể nhỏ bé như chúng ta đang có bây giờ, những sinh mệnh này đang có hiện thân là các hành tinh và hệ mặt trời. Cũng như thế, Helios là Sinh Mệnh chịu trách nhiệm cho sự tiến hóa của toàn bộ hệ mặt trời.

Bây giờ giữa Thái Dương Thượng Đế – Solar Logos và Thiên Hà Thượng Đế – Galatic Logos là một quá trình và sự tổ chức rất thú vị của các Sinh Mệnh Vũ Trụ. Bên trên Solar Logos của chúng ta là Logos của hệ thống sao Sirius. Bên trên Logos của Sirius là Logos của hệ thống sao Gấu Lớn – Đại Hùng Tinh – Great Bear Star System.

Mối quan hệ của 3 Sinh Mệnh này có thể được ví như mối quan hệ của chúng ta với chân thần, linh hồn, phàm ngã. Như linh hồn của chúng ta hướng dẫn chúng ta trên Trái Đất, và chân thần lại hướng dẫn linh hồn, thái dương thượng đế có thể được ví như phàm ngã ở cấp độ vũ trụ. Linh hồn của hệ mặt trời của chúng là Logos của Sirius. Chân thần là Logos của chòm sao Gấu Lớn – Great Bear. Một lần nữa chúng ta có luật Hermetic hoạt động, “Bên trong như thế nào, thì bên ngoài cũng thế, trên như thế nào, thì bên dưới cũng vậy”. Bên trên Logos của Gấu Lớn chúng ta có 7 Sinh Mệnh Vĩ Đại hóa thân thành 7 ngôi sao trong Hệ Thống Sao Gấu Lớn.

Bảy tia mà chúng ta đang trải nghiệm trên Trái Đất là một phần của sự biểu lộ của 7 Sinh Mệnh Vĩ Đại mà đã hóa thân vào 7 ngôi sao vĩ đại này.

Tiến lên cao hơn, mở rộng hơn nữa, chúng ta đến với Logos của Thiên Hà – Galactic Logos. Tên của Galatic Logos chưa được công bố, tuy nhiên, tên của sinh mệnh đứng đầu góc phần tư thiên hà của chúng ta là Melchior. Vì vậy, Sinh mệnh này chịu trách nhiệm về góc phần tư rộng lớn của Dải Ngân hà mà trái đất của chúng ta là một phần.

Mở rộng hơn nữa chúng ta đến với Logo Vũ Trụ. Một lần nữa, tôi không biết tên, tuy nhiên Sinh mệnh vinh quang này là hiện thân và chịu trách nhiệm cho toàn bộ vũ trụ nếu bạn có thể tưởng tượng điều đó.

Khi chúng ta di chuyển lên bảy cõi giới “Vũ trụ” đến đỉnh cao của sự sáng tạo, chúng ta đến với cái được gọi là cấp độ đồng sáng tạo. Cấp độ đồng sáng tạo là những Bậc Thầy đã quay trở lại Nguồn, hay Thượng Đế Cha – God Head. Họ có thể được gọi là những “Chân Sư Thăng Thiên Vũ Trụ”, không chỉ là Chân Sư Thăng Thiên ở cấp độ Hành Tinh. Họ đã quay trở lại cõi giới Thiêng Liêng Vũ Trụ của hiện hữu.

Rõ ràng ở cấp tối cao này tồn tại những gì mà Vywamus đã gọi là Hội đồng đồng sáng tạo 12 (Co-Creator Council of 12). Ở cấp độ tiến hóa của chúng ta, nghĩ về những gì họ làm và chịu trách nhiệm là vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, tuy nhiên tôi có biết rằng hội đồng này tồn tại.

Bên tay phải của Godhead là những gì đã được gọi là Elohim, hay Thượng Đế Sáng Tạo – Creator Gods. Khi Thượng Đế tạo ra vũ trụ vô tận, Ngài tạo ra Elohim, hay Thượng Đế sáng tạo để giúp đỡ Ngài. Những sinh mệnh này được nói tới như là thuộc tính tư tưởng của Thượng Đế. Trong Kinh Thánh có đề cập tới họ hơn 2500 lần. Họ là một vương quốc sinh mệnh khác so với vương quốc loài người mà chúng ta có liên quan. Trong bài giảng “I AM teachings” của Saint Germain họ đã đưa ra tên của bảy Elohim hùng mạnh được kết nối với bảy tia sáng vĩ đại của Thượng Đế. Một số tên của Elohim khá thú vị. Mỗi tia có một cặp đối tác nam và nữ.

Elohim tia đầu tiên:            Hercules và Amazonia

Elohim tia thứ hai:             Apollo và Lumina

Elohim tia thứ ba:               Heros và Amora

Elohim tia thứ tư:               Purity và Astrea

Elohim tia thứ 5:                 Cyclopea và Virginia

Elohim tia thứ 6:                 Peace và Aloha

Elohim tia thứ 7:                 Arcturus và Victoria

 

Metatron

Bên trên Logos của Vũ Trụ – Universal Logos là Metatron. Metatron là một Tổng lãnh thiên thần, người cũng đang ở trên đỉnh của cây sự sống trong giáo lý Kabbalistic (Giáo lý do thái giáo thần bí). Anh ấy được nhắc đến trong The Keys of Enoch với tên là “The Garment of Shaddai” và là vị thần biểu lộ hữu hình của CHA. Anh ấy là Chúa tể vĩnh cửu toàn năng và là tiếng nói thiêng liêng của Cha, Đấng Sáng Tạo của thế giới bên ngoài, giáo viên và người hướng dẫn của Enoch và là người tạo nên “The key of Enoch”. Metatron là người sáng tạo ra electron. Anh ấy là đại diện của Nguồn. Anh ấy đã giúp xây dựng Kim tự tháp Giza vĩ đại và đặt bên trong đó sự thuần khiết cùng với rung động cao. Anh ấy dạy các lớp học về cõi giới bên trong, đặc biệt là việc sử dụng Ánh Sáng trong biểu lộ vật lý để nâng cao ý thức.

Bên trên cấp độ này là Paradise Sons – Con Trai Của Thiên Đường. Họ được định nghĩa trong Keys of Enoch như là Các con trai của Thượng Đế người mà thực thi thẩm quyền giảng dạy tâm linh đối với Hội Đồng của Elohim và cai quản một vài tập hợp Vũ Trụ Con – Son Universes collectively. Đồng Sáng Tạo với Thượng Đế là những người Con Trai và Con Gái của Thượng Đế, là những người mà đã trở lại với Thượng Đế ở cấp độ vũ trụ cao nhất. Những vị Thượng Đế Đồng Sáng Tạo này chưa bao giờ rời đi hoặc đã tiến hóa trở lại Godhead. 24 Trưởng lão ngồi trước ngai trong sự hiện diện của Thượng Đế ở cấp độ cao nhất, trao đổi với nhau những nhiệm vụ và sự vinh quang một cách định kỳ với các Chân Sư khác. Họ kiểm soát 24 ngai vàng và quản trị các quy luật của trung tâm kiểm soát thông qua Hội Đồng Ánh Sáng tới toàn bộ vũ trụ mà đã nhận ra Thượng Đế.

Hyos Ha Koidesh là những người giúp việc cao nhất của Thượng Đế. Những vị Chúa Tể này phụng sự cho kế hoạch sáng tạo vô tận của CHA bằng cách làm việc với hình thể trinitize forms (Mekarba) của Ngài. Họ không có sự liên quan tới Cấp Bậc Tinh Thần, theo cuốn The Keys of Enoch nói. Khi tôi hỏi Djwhal Khul về Hyos Ha Koidesh, anh ấy nói rằng họ có thể được ví như các vị Thượng Đế Đồng Sáng Tạo.

Bên tay trái của Thượng Đế là sinh mệnh mà được gọi là các tổng lãnh thiên thần. Các tổng lãnh thiên thần là phần mở rộng trực tiếp của Đấng Sáng Tạo và thuộc về một vương quốc khác với con người. Điều này được hiểu rằng họ không có tự do lựa chọn tương tự như cách mà con người có. Khi con người cầu nguyện với Thượng Đế, Thượng Đế không tự thân mình tới, Ngài gửi tới các Thiên Thần của mình. Cũng giống như với Elohim, có Bảy Đại Tổng Lãnh Thiên Thần trong Bảy Tia vĩ đại của Thượng Đế. Mỗi tổng lãnh thiên thần có một đối tác nữ.

Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 1 Michael and Faith
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 2 Jophiel and Christine
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 3 Chamuel and Charity
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 4 Gabriel and Hope
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 5 Raphael and the Mother Mary
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 6 Uriel and Aurora
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 7 Zadekiel and Amethyst

Thiên thần là những sinh mệnh vô cùng tuyệt vời. Họ sẽ tham gia nhiều hơn vào quá trình tiến hóa trên Hành Tinh Trái đất trong tương lai. Ngay bây giờ họ đã tham gia, nhưng trong tương lai điều này sẽ cởi mở hơn nhiều và mọi người nói chung sẽ nhận thức rõ hơn về sự tham gia của họ.

Đỉnh cao cuối cùng của sự sáng tạo, ở cấp độ cao nhất của tất cả, là Nguyên nhân đầu tiên, chính là Thượng Đế CHA-MẸ ở Thiên Đàng, Sự Hiện Diện Yêu Dấu (the heavenly Father-Mother God Himself, the Beloved Presence). Từ Thượng Đế mà tất cả mọi thứ được sáng tạo ra và tất cả mọi thứ sẽ trở lại, vì đây là Kế Hoạch Thần Thánh (Thiên Cơ) – Divine Plan. Tất cả những sinh mệnh mà tôi đã nói đến trong chương này và tất cả những ai tôi chưa đề cập tới là sự mở rộng của một sinh mệnh bao la tới vô hạn là người mà nhập thể trong tất cả sự sáng tạo, trong tất cả các chiều kích. Tất cả sống và thở và di chuyển trong Ngài. Ngài là Người Đạo Diễn Thần Thánh tối hậu của tất cả sự sáng tạo.

Khi chúng ta trở lại, chúng ta sẽ trở nên “ý thức – conscious” và chúng ta chắc chắn sẽ đánh giá cao cái mà chúng ta đã quay trở lại. Đây là định mệnh của tất cả chúng ta mà đã lưu trữ sẵn bên trong của chúng ta. Nó chỉ là vấn đề thời gian, và trong thực tế, thời gian không thực sự tồn tại. Vì vậy, tôi kết thúc chương này với thử thách “đối với công việc của Cha – be about the Father’s business ”, vì làm thế nào những thú vui nhỏ bé và tầm thường của cuộc sống trần thế có thể làm thỏa mãn và đáp ứng chúng ta như niềm vui trọn vẹn tối cao của sự hợp nhất đầy đủ với Thượng Đế? Không phải Jesus đã nói “Hãy gõ và cửa sẽ mở” và “Hãy tìm và các ngươi sẽ thấy”.

 

One Response

Leave a Reply