Monthly Archives For Tháng Một 2022

Lama Zopa Rinpoche: MINH CHÚ NHẬT TỤNG

, , No Comment

Lama Zopa Rinpoche: MINH CHÚ NHẬT TỤNG MINH CHÚ NHẬT TỤNG – Daily Mantras – CHÚ GIA TRÌ TRÀNG HẠT – Mantra for Blessing the Mala ཨོཾ་རུ་ཙི་ར་མ་ནི་པྲ་ཝརྷ་ཡ་ཧཱུྃ། OM RUTSIRA MANI PRAWARTAYA HUM   (7x) Tụng chú này bảy lần&hellip

Read Post →

BÀI KỆ UỐNG NƯỚC

, , No Comment

Nam mô Bảo Kế Như Lai. BÀI KỆ UỐNG NƯỚC Phật quán nhất bát thủy, Bát vạn tứ thiên trùng, Nhược bất trì thử chú, Như thực chúng sanh nhục. Án, phộc tất, ba ra&hellip

Read Post →