Ý NGHĨA LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ OM MA NI PÊ MÊ HUNG (Hoặc Om Mani Padme Hum)

, , Leave a comment

Trì tụng minh chú Om ma ni pê mê hung là một việc lành. Tuy vậy, khi tụng chú cần phải nhớ nghĩ đến ý nghĩa của lời chú, vì sáu âm này mang ý nghĩa thâm sâu vi diệu vô cùng.

Âm thứ nhất, OM, là tổng hợp của ba mẫu tự A, U và M, tượng trưng cho thân khẩu ý ô nhiễm của người tụng chú, đồng thời cũng tượng trưng cho thân khẩu ý thanh tịnh của Phật đà. Có cách nào chuyển thân khẩu ý ô nhiễm thành thân khẩu ý thanh tịnh được không, hay hai phạm trù này hoàn toàn tách biệt? Thật ra hết thảy chư Phật đều đã từng là chúng sinh như chúng ta không khác, nhờ tu theo chánh đạo mà đạt giác ngộ. Phật giáo không công nhận có ai ngay từ đầu đã thoát mọi nhiễm tâm, hội đủ mọi tánh đức. Tách lìa hết mọi ô nhiễm của thân khẩu ý thì thân khẩu ý ô nhiễm chuyển thành thanh tịnh.

Chuyển bằng cách nào? Phương pháp tu được nhắc đến trong bốn âm kế tiếp.

MA-NI, nghĩa là ngọc quí, tượng trưng cho phương tiện—là tâm bồ đề, tâm nguyện vì chúng sinh mở tâm từ bi, đạt giác ngộ. Cũng như ngọc như ý có khả năng xóa bỏ sự bần cùng, tâm bồ đề cũng vậy, có khả năng xóa bỏ sự bần cùng khó khăn của luân hồi và biệt giải thoát. Cũng như ngọc như ý có khả năng chu toàn mọi ước nguyện của chúng sinh, tâm bồ đề cũng vậy, đủ khả năng toàn thành mọi ước nguyện cho chúng sinh. 

PÊ-MÊ, nghĩa là hoa sen, tượng trưng cho trí tuệ. Cũng như hoa sen từ bùn mọc lên nhưng không dơ vì bùn, trí tuệ cũng vậy, có khả năng trú trong sự không mâu thuẫn ở nơi mà người thiếu trí sẽ thấy đầy mâu thuẫn. Trí tuệ có nhiều loại: trí tuệ chứng vô thường; trí tuệ chứng nhân vô ngã: con người không phải là một thực thể độc lập cố định; trí tuệ chứng phạm trù đối đãi vốn không: không có sự khách biệt giữa chủ thể và khách thể; và trí tuệ chứng tánh không: không-có-tự-tánh. Trong tất cả các loại trí tuệ, chính yếu vẫn là trí tuệ chứng tánh không (không tuệ).

Trạng thái thanh tịnh cứu cánh chỉ có thể đạt được nhờ sự kết hợp thuần nhất giữa phương tiện và trí tuệ, biểu hiện qua âm cuối, HUNG. Âm này ứng vào địa vị hợp nhất bất khả phân. Theo hiển thừa, “phương tiện và trí tuệ bất khả phân” mang ý nghĩa “trí tuệ có phương tiện” và “phương tiện có trí tuệ”. Theo mật thừa, sự hợp nhất này ứng vào sự hiện hành đồng loạt và thuần nhất của phương tiện và trí tuệ một cùng một niệm.

Nói về chủng tự của năm vị Thiền Phật, HUM là chủng tự của Bất Động Phật [Akshobhya], là tính diệu trạm không gì có thể lay chuyển.
Vậy Lục Tự Đại Minh Chú, OM MANI PE ME HUNG, có nghĩa là “nhờ bước theo đường tu hợp nhất phương tiện và trí tuệ mà người tu chuyển thân khẩu ý ô nhiễm của mình thành thân khẩu ý thanh tịnh của Phật”.

Khế kinh dạy rằng ta không thể tìm Phật ở bên ngoài, tất cả mọi nhân tố dẫn đến giác ngộ đều sẵn có từ bên trong. Đức Di Lạc Từ Tôn cũng có dạy trong Tối Thượng Đại Thừa Mật Luận (Uttaratantra) rằng chúng sinh ai ai cũng đều có Phật tánh. Chúng ta đều có sẵn trong mình hạt giống thanh tịnh, cốt tủy của Như Lai (Tathatagarbha, Như lai tạng), đây là điều ta cần nuôi nấng phát huy đến mức tối đa để hội nhập quả vị Phật đà.Mọi sai sót là của người dịch Mọi công đức xin hồi hướng vô thượng bồ đề.

Tác giả: Đức Đalai Lama XIV Tenzin Gyatso
Hồng Như chuyển Việt ngữ

 

Leave a Reply