GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ THẤY – NGHE/ THANH ÂM CỦA THỰC TẠI A AH SHA SA MA HA – PHẦN 1

, , Leave a comment

Trong văn bản chúng tôi có được “Sounds of Reality A Ah Sha Sa Ma Ha” bao gồm những giảng giải rất chi tiết về Minh Chú này. Đọc từ rất lâu về trước, nhưng không có đủ thời gian để dịch, chỉ là tự mình âm thầm hành trì cũng như khuyến khích người khác.

Trên Lam sơn trang, cũng có vài bài dịch về Lục Đạo Kim Cang Chú A Ah Sha Sa Ma Ha, lúc đó nghĩ là nếu ai có duyên thì có thể tiếp cận và hành trì.

Nay dịch thêm một số giảng giải từ “Sounds of Reality A Ah Sha Sa Ma Ha” để mọi người có thêm sự hiểu biết. Bài này cũng là lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam, được dịch sang tiếng Việt.

Trong “Sounds of Reality A Ah Sha Sa Ma Ha” có các bài:

1. Explanation of the Six Syllables From the Mirror of the Heart of Vajrasattva Tantra

2. Precious Liberation by Sight Of the Most Secret Unsurpassed Great Perfection From the Unobstructed Enlightened Mind of Samantabhadra (Treasure Cycle)

3. Pith Instructions on A Ah Sha Sa Ma Ha From the Unobstructed Enlightened Mind of Samantabhadra (Treasure Cycle)

4. Revealing the Meaning Of the Six Syllables From the Unobstructed Enlightened Mind of Samantabhadra (Treasure Cycle)

Hôm nay chúng ta sẽ đọc phần “1. Explanation of the Six Syllables From the Mirror of the Heart of Vajrasattva Tantra”

Giải thích ý nghĩa của Sáu Âm Tiết Sinh khởi từ Phản Chiếu Trái Tim Của Mật điển Kim Cang Tát Đỏa

Hãy lưu giữ sâu trong tâm khảm lời giải thích ý nghĩa tuyệt diệu của sáu âm tiết này.

Âm Ah là bản chất vô sanh của thực tại.
Vì thế siêu vượt mọi khái niệm của sanh.
Vì không có gì được sinh ra, nên sự vô úy đã hoàn chỉnh trong Ah.
Bí mật của Ah là trí tuệ uyên nguyên, rằng tất cả các pháp đều hư huyễn, không sanh cũng không diệt.

Âm A là sự giải thoát khỏi trói buộc của mọi định nghĩa.
A xuất hiện từ trạng thái rỗng rang bất động.
Sự tự do không ngăn ngại khỏi mọi khái niệm đã đầy đủ trong A.
Bí mật của A là bản chất vượt qua mọi chướng ngại phát sinh từ trạng thái vô sanh.

Âm Ha là sự xuất hiện từ trạng thái vô sanh.
Vì không bị ngăn ngại, nên không có sự trộn lẫn với sanh.
Ha là sự hiển lộ kỳ diệu từ miền nhận thức.
Bí mật của Ha là đưa trí tuệ sơ khai về với tự tánh của chính nó.

Âm Sha giải thoát chúng sanh vào cõi tịnh độ.
Sha chuyển hóa mê mờ thành thấu suốt.
Tất cả các âm thanh và sự phân biệt đều hoàn chỉnh trong Sha.
Bí mật của Sha là sự giải phóng vào miền vô sanh.

Âm Sa là sự tồn tại bền chắc trong đại địa bất động.
Sa du hành đến trú xứ vĩ đại của Bổn Sư trí tuệ uyên nguyên.
Tất cả những vùng đất chưa đặt chân đến đều gói gọn trong Sa.
Bí mật của Sa là sự tồn tại trong trạng thái bất biến của sự hiện diện vô ngại.

Âm Ma là cội nguồn kho tàng của bản chất thực tại.
Ma là trạng thái nhận thức vô thủy vô chung.
Tất cả đều hoàn chỉnh trong trạng thái của Ma.
Bí mật của Ma là nhận ra ý nghĩa của Minh Chú bí mật.
Nhận ra ý nghĩa của sáu âm tiết này, con sẽ được giải thoát trong dòng chảy vĩ đại liên tục của câu Mình Chú bí mật.

Người an trú trong ý nghĩa của sáu âm tiết này là đang ở trong trạng thái niết bàn, vô ưu.
Sự chứng ngộ rốt ráo được chứa đựng trong sáu âm tiết này.
Tất cả các Minh Chú bí mật đã đầy đủ trong sáu âm tiết này.
Như vậy, ý nghĩa của sáu âm tiết đã được thuyết giảng.

Lam sơn trang dịch (bản dịch của Tr.H),
23/01/2022

Đọc thêm:
_https://www.facebook.com/lamsontrang0000/posts/2051965504904705

_https://www.facebook.com/lamsontrang0000/posts/2773661329401782

_https://www.facebook.com/lamsontrang0000/posts/3040645586036687

_https://www.facebook.com/lamsontrang0000/posts/2054234204677835

_https://www.facebook.com/lamsontrang0000/posts/4155992521168649 

 

Leave a Reply