Recent Posts

Lama Zopa Rinpoche: MINH CHÚ NHẬT TỤNG

, , No Comment

Lama Zopa Rinpoche: MINH CHÚ NHẬT TỤNG MINH CHÚ NHẬT TỤNG – Daily Mantras – CHÚ GIA TRÌ TRÀNG HẠT – Mantra for Blessing the Mala ཨོཾ་རུ་ཙི་ར་མ་ནི་པྲ་ཝརྷ་ཡ་ཧཱུྃ། OM RUTSIRA MANI PRAWARTAYA HUM   (7x) Tụng chú này bảy lần&hellip

Read Post →